Sanat On Oy

Yritys

Sanat On Oy

Meillä Sanat On Oy:ssä kantavana ajatuksena on tuottaa laadukkaita kommunikaatiopalveluja yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan ja tämän lähipiirin kanssa. Uskomme vahvasti yhteistyön kantavaan voimaan, siihen, että yhteinen tulos on paljon enemmän kuin kukaan yksinään toimien saisi aikaiseksi. Kuntoutumisen tietä kuljetetaan yhdessä, yhteisin tavoittein kohti yhteistä päämäärää. Yhteistyössä on voimaa!

Kommunikointia kaikin keinoin, yhdessä, yhteistyössä. Ja tuloksia syntyy.

Keitä me olemme?

Sanat On Oy:n henkilöstöön kuuluvat puheterapeutit Tarja Kinnunen ja Roosa Romo sekä viittomakielen tulkki, kommunikaatio-ohjaaja Katja Sohlström. Heillä kaikilla on vankka kokemus ja ammattiosaaminen kommunikaatioalalla, joka pysyy yllä, täydentyy ja syventyy jatkuvalla kouluttautumisella.

Tarja Kinnunen

Työstään innostunut laillistettu puheterapeutti FM,  työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja,  Sanat On Oy:n perustajayrittäjä ja toimitusjohtaja. Ennen Sanat On Oy:tä työkokemusta on kertynyt virkatyöstä julkisessa terveydenhuollossa ja toiminimiyrittäjänä vaativan kuntoutuksen ja työnohjauksen parissa. Kokemusta puheterapiatyöstä on kertynyt yli 20 vuotta.

Puheterapeuttina hän nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen, yhteistyöhön ja asiakkaan lähipiirin mahtiin kuntoutumisen tiellä. Työvuosien aikana vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osaamista on kertynyt laajalti mm. kehitysvammoista, neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista, autismikirjon häiriöistä, neurologisista sairauksista ja erityisvaikeuksista, eri asteisista kielellisistä erityisvaikeuksista, puhemotoriikan ja syömisen pulmista.

Tarja hakee jatkuvasti uutta tietoa ja kouluttautuu ahkerasti. Tarjalla on PROMPT 1 & 2, OPT1, OPT2, Apraxia (sensomotorinen lähestymistapa), Feeding therapy (sensomotorinen lähestymistapa), SOS (Sequential Oral Sensory) -feeding ja SCA™(Supported Convesation for Adults with Aphasia) -menetelmien pätevyydet, lisäksi koulutuksia löytyy mm. PECS1, PRT, Theraplay ja HYP -menetelmistä sekä kosketusviestien käytöstä kommunikoinnissa, useita koulutuksia suun sensomotoriikasta ja äänteellisestä kehityksestä, puhemotoriikan kuntoutuksesta, AAC-menetelmistä, kielen ja kommunikaation, nimeämisen, muistitoimintojen sekä lukivalmiuksien kuntoutuksesta. Lisäksi Tarjalla on pätevyys tuottaa SCA™(Supported Conversation for Adults with Aphasia) -menetelmän perehdytyskoulutuksia ammattihenkilöille.

Työnohjaajaksi Tarja on pätevöitynyt kahden pitkän koulutuksen kautta. Ensimmäisestä kahden vuoden koulutuksesta hän on valmistunut työnohjaajaksi vuonna 2009 ja erikoistunut ja valmistunut toisesta kaksivuotisesta koulutuksesta johdon ja esimiestason työnohjaajaksi (Master CSLE®) vuonna 2017.

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi Tarja on valmistunut vuonna 2007.

Tarja vastaa Sanat On Oy:n puheterapia- ja työnohjauspalveluista. Tarja toimii puheterapeuttina lasten ja aikuisten kuntoutuksen parissa.

Katja Sohlström

Ammattitaitoinen ja kokenut viittomakielen tulkki (AMK) ja puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, Sanat On Oy:n toinen perustajayrittäjä. Työkokemusta vammaisten tulkkauspalvelusta, viittoma- ja kuvakommunikaation opettamisesta ja ohjaamisesta Katjalla on vuodesta 2008.

Katjalla on vahvaa näkemystä arjen kommunikoinnin haasteista. Ammattitaito perustuu monipuoliseen tulkin työhön, jossa tilanteet vaihtelevat asioinnista juhliin, yleisötapahtumiin, opiskeluun ja työelämän tilanteisiin. Tulkkausasiakkaat käyttävät viittomakieltä, viitottua puhetta, kuvakommunikaatiota ja/tai jotain muuta AAC-menetelmää. Kuurosokeiden asiakkaiden tulkkaustilanteissa ja kuurosokeille tulkkauksen erikoistumisopinnoissa tutuiksi ovat tulleet myös kosketukseen perustuvat, haptiset menetelmät, taktiili viittomakieli ja viitottu puhe sekä opastaminen. Tulkkikoulutuksen aikana Katja on suorittanut myös opetuksen suuntautumisopinnot. Tältä laajalta pohjalta kommunikaatio-ohjauksessa otetaan haltuun arjen monipuoliset tilanteet ja kommunikoinnin tarpeet. Katjan käsissä taipuvat käytettävään ja ymmärrettävään muotoon niin kommunikoinnin apuvälineet kuin erilaiset ohjelmistot ja sovellukset. Katja on suorittanut myös Kommunikaation kolmio ja kulmakivet sekä PECS1-koulutukset.

Katja on valmistunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2017. Nepsy-valmennuksessa erityisosaamisalueena Katjalla on perheiden ja lasten kanssa toimiminen, vanhempien kasvatuksen ja arjen hallinnan sekä omien voimavarojen tukeminen.

AAC-keinojen ohjauksen, tulkin työn ja säännöllisen lisäkouluttautumisen kautta Katja tuntee hyvin kehitysvammoja, neuropsykiatrisisia erityisvaikeuksia, neurologisia sairauksia sekä eri asteisia kielellisiä erityisvaikeuksia. Asiakkaiden tarpeiden tuntemisen kautta ohjaus, tulkkaus ja valmennus toteutetaan yksilöllisesti ja asiakkaan toimintaympäristö huomioiden. Työote nojaa vahvaan yhteistyöhön asiakkaan lähi-ihmisten, kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja kuntouttavien terapeuttien kanssa.

Katja vastaa Sanat On Oy:n kommunikaatio-ohjauspalveluista, nepsy-valmennuksesta, tulkkauspalveluista. Katja toimii työssään lasten ja aikuisten parissa.

Roosa Romo

Laillistettu puheterapeutti, FM, on aloittanut työskentelynsä Sanat On Oy:ssä 2.8.2021.

Puheterapeuttina toimimisessa Roosan arvoja ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, voimavarakeskeisyys ja ilo. Lasten kanssa työskennellessä lasta kuunteleva leikki, lämmin vuorovaikutus ja lapsen mielenkiinnon kohteiden huomioiminen ovat vahvasti osa Roosan toteuttamaa puheterapiaa. Tärkeitä ja innostavia asioita työssä ovat myös oman osaamisen kehittäminen ja uuden ideoiminen.

Roosa on valmistunut vuonna 2013 Oulun yliopistosta. Työkokemusta on kertynyt perusterveydenhuollosta, oppimis- ja ohjauskeskuksesta sekä viimeisimmäksi lähes kuusi vuotta lastenneurologian poliklinikalta. Sairaalatyössä puheterapeuttiset arvioinnit, yhteistyö asiakkaan lähiyhteisön kanssa sekä kuntoutussuunnitelmien laadinta osana moniammatillista työryhmää olivat keskeistä työnkuvaa. Roosa on perehtynyt laajasti erilaisiin häiriöryhmiin ja syömisen pulmien kuntoutukseen. Lasten syömispulmiin liittyen Roosa on viime vuosina käynyt myös useita koulutuksia. Yksi tärkeimmistä puheterapeuttina toimimista ohjaavista koulutuksista Roosalle on ollut voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus. 

Viimeisimmät koulutukset:

2019

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille (30op).

6th Nordic Conference on Feeding Difficulties in Children

Puheterapeuttipäivät: Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina

Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa

2018

Kielijänne -tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista

SOS Approach to feeding -peruskurssi

Syömisen ala carte -suomalaiset käytänteet syömisvaikeuksissa

A Three-part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT1)

Puheterapeuttipäivät: Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana

Minäkin haluan mukaan -lasten sosiaalisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen vaikeudet

2017 

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin

Sensory issues in Feeding

The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention

Puheterapeuttipäivät: Antoisia kohtaamisia ja aitoa läsnäoloa

Vanhemmuuden voimavarakeskeinen ohjaus

 

Roosa toimii puheterapeuttina lasten kuntoutuksen parissa.